home

Positive signaler fra Anniken Huitfeldt

Litt før jul besøkte kulturminister Anniken Huitfeldt Norsk kulturråd, og administrerende direktør Guri Skjeldal forteller at en arbeidsgruppe skal utrede fordelingen av oppgaver mellom råd og departement.

Fredag 11. desember besøkte kulturminister Anniken Huitfeldt Kulturrådet. Dette var ett av statsrådens første kulturpolitiske initiativ, og hun inviterte også pressen til å være tilstede. idalou.no skulle gjerne vært der, men en reise til Førde og premiere på Ishuset kommet i veien.
Assisterende direktør i Norsk kulturråd, Guri Skjeldal, har reagert positivt på Anniken Huitfeldts besøk.
 
- Ja, hun var positivt opptatt av å bruke rådets faglige kompetanse i forvaltningen av statsbudsjettets post 74, men også av post 78. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra så vel departement som kulturråd som skal utrede oppgavefordelingen mellom råd og departementet.
 
- Det er en god idé. For en utenforstående er det jo vanskelig å forstå hvorfor for eksempel Buskerud Teater er på Post 74 mens Akershus Teater er på Post 78. Men har jeg forstått det riktig, forvalter dere bare den ene posten, nemlig post 74, Tiltak under Norsk kulturråd. På den andre siden, dersom dere skal få flere forvaltningsoppgaver, blir dere vel i stadig større grad ett direktorat?
 
­- Kulturminister Huitfeldt ga uttrykk for at hun har stor respekt for den fagkompetansen som Kulturrådet representerer. Samtidig er det riktig at Norsk kulturråd til en viss grad også fungerer som direktorat. Det er derfor viktig å skille på de forskjellige rollene rådet har og premissene for de delegerte oppgavene. Det hele blir ikke enklere av at det på kunstfeltet ikke alltid er lett å skille mellom kunstfaglige og politiske vurderinger.
 
- Det ser man tydelig på bevilgningene til scenekunstfeltet som Kulturrådet vedtok på sitt siste møte. Beslutningene er utvilsomt fattet på kunstnerisk grunnlag, og kan likevel også sies å ha en politisk dimensjon. Men det er Kulturrådet, ikke politikerne, som har tatt beslutningen om denne fordelingen av fondets midler.
 
- I møte med Anniken Huitfeldt la rådets leder, Bentein Baardson, vekt på nettopp dette: Når Kulturrådets fordeler midler fra Kulturfondet, opptrer fondet autonomt. Forholdene er mer kompliserte med de oppgavene Kulturdepartementet delegerer til rådet, dvs. bevilgningene på post 74.
 
- Behandler rådet også disse bevilgningene?
 
- Slik systemet nå fungerer, ber departementet om Kulturrådets forslag til denne budsjettposten, men det er Stortinget som vedtar de enkelte tilskuddene på post 74 på grunnlag av departementets budsjettproposisjon.
 
- Men teoretisk kan altså rådsmedlemmene motsette seg å bevilge midler til enkelte av tiltakene på post 74?
 
- Rådet kan melde inn sine anbefalinger om tiltak på posten. Hvordan Kulturrådets rådgivende funksjon eventuelt skulle være i forhold til 78-posten gjenstår å se.
 
- Stortinget viser jo stadig stor interesse for detaljene i kulturbudsjettet, og det ville vel være litt underlig om Kulturrådet skulle overprøve deres anbefalinger?
 
- Derfor kan man tenke seg en tredje modell der Kulturdepartementet og Stortinget bestemmer at det skal gis tilskudd til en del tiltak, og deretter overlater ansvaret for å forvalte disse beslutningene til Kulturrådets direktør.
 
 - Uten at Kulturrådet overhodet foretar noen faglig vurdering av tiltakene?
 
- Ja, da ville dette bli en ren forvaltningsoppgave.
 
- Men Kulturrådet har vel ikke administrative ressurser nok til å i alle fall delvis å fungere som direktorat?
 
- En slik løsning vil naturligvis kreve en styrking av administrasjonen.
 
- Mange av disse momentene er drøftet i Løken-utvalgets innstilling, og den er jo ikke ferdig behandlet. Det har opplagt vår nye kulturminister tenkt å gjøre noe med.
 
­
- Og det er positivt, sier assisterende direktør Guri Skjeldal. – Akkurat som det er positivt at hun ga uttrykk for at hun vil lytte til det rådet sier, og har respekt for rådets faglige skjønn.  
Publisert: 08.01.10 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt