home

Fornøyd med Giskes Bak kulissene

"En helt annen type tenkning omkring de frie gruppene"

Tove Bratten leder frigruppenes interesseorganisasjon, Danse- og teatersentrum. Hun mener Giskes scenekunstmelding er den første som omtaler de frie gruppene som en likeverdig kunstnerisk ressurs, på linje med institusjonsteatrene.

Tove Bratten vil arbeide for at Stortinget skal følge opp både scenekunstmeldingen og Løkenutvalgets rapport i 2009-budsjettet.

 

Tove Bratten er daglig leder for frigruppenes interesseorganisasjon, Danse- og teatersentrum. I det store og hele er hun svært godt fornøyd med Trond Giske stortingsmelding om scenekunst, Bak kulissene.

- Denne scenekunstmeldingen skiller seg klart så vel fra stortingsmeldinger som Åse Klevelands Kultur i tiden eller Valgerd Svarstad Hauglands Kulturpolitikk fra mot 2014, som fra NOUer om scenekunst som Haukås-utvalgets Etter alle kunstens regler. Her er det en helt annen type tenkning omkring de frie gruppene. For første gang opplever jeg at de blir omtalt som en likeverdig kunstnerisk ressurs, på linje med institusjonsteatrene, sier Tove Bratten.

- Du er med andre ord ikke bekymret over at Trond Giske ikke er mer opptatt av å styrke basisfinansieringen til etablerte frie grupper?

- Jeg er opptatt av at Trond Giske nå må få på plass og styrke en ordning som er så romslig at den har plass til alle de gruppene som jobber i et mer langsiktig kunstnerisk perspektiv. Her er Kulturrådet og vi helt på linje, og det ga vi da også uttrykk for i vårt felles innspill til Løkenutvalget. Løkenutvalget ser det fornuftige i at gode prosjekter får muligheten til å drive mer kontinuerlig, og foreslår derfor  en omlegging av dagens post 74, som kan få navnet «virksomhetsstøtte», og blant annet bevilge driftsstøtte til ensembler som bør videreføres på mer permanent basis. Dagens Basisfinansiering står allerede på post 74, og det er en betydelig utvikling av denne vi faktisk nå snakker om. Gjennom et slikt grep er vi i mål når det gjelder å få frem et strukturelt grep for et profesjonelt kretsløp i det frie feltet; rekruttering, nytenkning, etablering og langsiktighet.

- Men dette står det ikke noe om i Bak kulissene?

- Det står at ”departementet vil bidra til at flere grupper kan komme inn på ordningen for basisfinansiering gjennom økte  budsjettmessige avsetninger”, og i meldingens omtale av Løkenutvalgets rapport skriver Trond Giske at rapportens forslag skal følges opp. Han understreker også at «det er særlig tildelinger gjennom ordninger for fri scenekunst under Norsk kulturråd og fast støtte til ulike scenekunstformål på statsbudsjettet som kan bli berørt av Løkenutvalgets innstilling». Dette ser jeg som svært positivt.

Tove Bratten ser for seg en tredeling av støtten til de frie gruppene: En fortsettelse  av dagens prosjektstøtte, som oppmuntrer til nytenkning og nyskapning, en mer langsiktig driftsstøtte, alt fra tre til seks år, som deles ut over post 74, mens de virkelig virkelige permanente ensemblene kan få plass på post 78.

- Danse- og teatersentrum vil nå legge vekt på at Løkenutvalgets forslag blir fulgt opp?

- Det vil vi, og vi vil arbeide for at de kan bli fulgt opp allerede i Kulturdepartementets budsjett for 2009.

­- Slik jeg leser Trond Giskes egne kommentarer til Bak kulissene, er han i første rekke opptatt av å få det nye Dramatikkens Hus inn på høstens budsjett. Det vil koste en del, og det er jo grenser for hvor mange friske penger som vil komme scenekunsten til gode. Mer alvorlig: Giskes løfter om styrking av finansieringen av det frie feltet er temmelig svevende formulert, mens han slår fast at han «vil vurdere kostnader» for Dramatikkens Hus – en langt mer bindende formulering.

- Det er helt riktig, og derfor er vi opptatt av å fremme vår sak overfor Stortinget. Her er vår strategi todelt: Vi vil for det første forklare Stortinget hvorfor vi mener formuleringene bør bli langt mer – hva skal jeg si – imperative og forpliktende. For det andre vil vi arbeide for å skape en forståelse for at Løkenrapportens forslag bør implementeres så raskt som mulig.

- Men når det er sagt: i hovedsak er du absolutt fornøyd med Bak kulissenes vektlegging av det frie feltet?

- Det er jeg, sier Tove Bratten. – Vi hadde heller ikke ventet å komme i mål allerede nå. Vi vet at vi hele tiden vil måtte arbeide for å bedre forholdene for det frie feltet, men Bak kulissene behandler det frie feltet som likeverdig med institusjonene, og legger for eksempel vekt så vel på produksjonsforholdene som på kunstnernes arbeidsvilkår. Vi er glade for denne nye politiske bevisstheten: Den lover godt for fremtiden.

Publisert: 25.06.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Tove Bratten

Tove Bratten

Tove Bratten mener Giskes scenekunstmelding, "Bak kulissene", er et stort skritt framover for de frie gruppene.

Foto Julie M. Løddesøl/www. scenekunst.no