home

Anniken Huitfeldt og Kulturrådet

I det siste har en rekke kunst- og kulturpolitiske organisasjoner reagert sterkt på at kulturminister Anniken Huitfeldt vil flytte ansvaret for dem fra departement til Kulturrådet. Den uttalte hensikten er å styrke Kulturrådet, men mange frykter at nyordningen vil svekke små, men viktige aktører i kulturfeltet.

Siden Norsk kulturråd ble etablert i 1965, har Rådet disponert over midlene i Norsk kulturfond som finansierer innkjøpsordningene for litteratur og fonogrammer. I tillegg fordeler Rådet midler til prosjekter innen de fleste kunstarter, og kan også ta initiativet til nye kunstneriske tiltak.
I 1995 fikk Kulturrådets administrasjon i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte en del tilskudd som fikk plass på post 74 på departementets budsjett. Disse «delegerte forvaltningsoppgavene» har vokst fra vel 26,6 millioner til 20 ulike tiltak i 1995, til 164,5 millioner fordelt mellom 65 tiltak i 2010.

Det er svært ulike tiltak som i årenes løp har havnet på post 74. Ifølge Løken-utvalget som i 2008 utredet tilskuddsordningene på kulturfeltet, «finnes (det) tilsynelatende ingen faste kriterier for å få tildeling over post 74. Fellesnevneren synes å være at det er politisk vilje til å støtte tiltakene.» Utvalget understreket at «oppgaven med å forvalte post 74 er en forvaltningsoppgave » og at den derfor burde ligge «i Kulturrådets administrasjon og ikke i rådsorganet» (min utheving).

Anniken Huitfeldt er av en annen oppfatning. Hun vil at «rådsorganet» skal ta større kulturpolitisk ansvar, og i 2011-budsjettet foreslår hun at de ni rådsmedlemmene skal ha «fullmakt til å disponere» over en ny og utvidet post 74 som i 2011 vil være på nærmere 250 millioner fordelt på over 92 ulike tiltak.

24 av tiltakene på den opprinnelige post 74, er blitt flyttet til nyopprettede poster på departementets budsjett, mens fem – blant dem Danse-og teatersentrum og Ole Bull Akademiet - er blitt flyttet til post 78, Ymse faste tiltak, der de er sikret kontinuitet og forutsigbarhet.

Men omkring 60 tiltak som fram til i år befant seg trygt plassert under «Ymse faste tiltak», har Anniken Huitfeldt flyttet over til en helt «ny» post 74 der tiltakene ikke lenger skal «forvaltes» av Kulturrådets administrasjon. Nå er det Kulturrådets ni medlemmer som fra og med 2012, «på bakgrunn av eget kunst- og kulturfaglig skjønn, (skal) fastsette tilskuddet» til alle post 74-tiltakene.
Dette er tiltak rådsmedlemmene ikke tidligere har hatt noen befatning med. Det blir litt av en jobb, og i og med at de ni medlemmene er oppnevnt i kraft av å være engasjerte representanter for sine kunst- og kulturfelt, er det lite trolig at de vil klare å behandle så mange ulike tiltak med den berømte armlengdes-avstand. Dette vil nok enkelte tjene på, mens andre igjen vil tape. Man får håpe at avgjørelsene iallfall kan føre til engasjerte og hissige debatter om hvilke kunst- og kulturtiltak som fortjener offentlig støtte.

Anniken Huitfeldts uttalte motiv med omplasseringen er å styrke Kulturrådet. Men det må være utfra kulturpolitiske vurderinger hun har plukket ut de 62 tiltakene som ifølge henne ikke lenger fortjener årvisse indeksregulerte driftstilskudd under «Ymse faste tiltak», og i stedet skal være gjenstand for nye skjønnsmessige «kunst- og kulturfaglig vurderinger».

Imidlertid er det høyst ulike tiltak som ikke lenger finner nåde for Huitfeldts strenge blikk. Her finner vi etablerte institusjoner som Jødisk Museum, Grenland Friteater og Trondheim Jazzorkester, men også ulike foreninger som Foreningen !Les, Norges Husflidslag, Norsk forening for figurteater/Unima Norge, og Unge Kunstneres Samfund, og rent praktiske tiltak som Tilskuddsordningen for sikringstiltak ved museene, PRODA (gratis daglig trenging for dansere) og Døvetolking av teaterforestillinger.

Det blir ikke lett for Kulturrådets medlemmer å veie så ulike tiltak opp mot hverandre, og Huitfeldt gjør det ikke enklere når hun overhodet ikke begrunner valgene sine. Men hvem vet? Det skyldes kanskje at hun selv ikke er helt sikker på hva hun har ment.

 

Denne artikkelen sto i Klassekampen mandag 8. november
 

Publisert: 08.11.10 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Kulturminister Anniken Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt