home

Behandler kulturbudsjettet

Komitéflertallet ikke hundre prosent enig med Huitfeldt

I dag behandler Stortinget Anniken Huitfeldts forslag til kulturbudsjett for 2011. Stort sett vil flertallsregjeringen sørge for at budsjettet blir vedtatt uten de store forandringene. Men på enkelte punkter har et flertall i kulturkomiteen foretatt endringer i det fremlagte budsjettforslaget. Flere tiltak som Huitfeldt ville ha over på den uforutsigbare post 74 posten flyttes nå tilbake til den sikre post 78, Ymseposten. Men dessverre ikke Grenland Friteater.

I sitt budsjettforslag legger Anniken Huitfeldt stor vekt på at det er for å styrke Kulturrådet at hun og hennes departement frasier seg ansvaret for en rekke kulturtiltak, og overlater dem til Kulturrådets forgodtbefinnende. Men det rødgrønne flertallet i komiteen gjør det klart at Kulturrådets «handlingsfrihet» skal ha «klare begrensninger». «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at Kulturrådet i 2011 gis større handlefrihet innenfor de enkelte ordninger og avsetninger på den enkelte 55-post ved at det etter en løpende behandling gjennom året kan foretas justeringer av beløpsrammer under ordninger og eventuelt at nye ordninger kan opprettes ved behov. Flertallet vil imidlertid understerke at det også er klare begrensninger i rådets handlingsfrihet ved at regjering og storting kan gi overordnede føringer og bestemme prioriteringer av de enkelte avsetninger på post 55 innen det enkelte kapittel.


Flertallet vil understreke at rådet ikke kan foreta vesentlige endringer fra år til år uten at dette skjer som ledd i styringsdialogen. Flertallet mener dette gir en god balanse mellom regjeringens og Stortingets behov for overordnet politisk prioritering og Kulturrådets behov for fleksibilitet i forhold til skiftende behov. Flertallet legger til grunn at det hvert enkelt år gis en rapport for fondet. Denne rapporten framgår av det årlige budsjett og vil således tjene som en kontroll av Kulturrådets disposisjoner.
«Sterkere fagorgan»
«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, slutter seg til at Norsk kulturråd som kollegialt organ får fullmakt å fordele bevilgningene på post 74. Flertallet viser til at Norsk kulturråd de senere år er blitt et sterkere fagorgan, og i enda større grad ved at man fra 2011 får overført oppgaver innen arkiv og museum fra ABM-utvikling.»
Komiteen er av den oppfatning at Kulturrådet er blitt faglig styrket gjennom at Kulturdepartementet alene nå står for utnevnelsen av Rådets medlemmer, og at samtlige rådsmedlemmer i dag enten er kunstnere eller har sterk kunstfaglig bakgrunn. Dette kan naturligvis diskuteres. Men det er ikke lett å følge kulturkomiteen når den mener at Kulturrådet er blitt enda sterkere faglig ved at det fra neste år av «får overført oppgaver innen arkiv og museum fra ABM-utvikling». Langt fra automatisk å medføre økt kompetanse, stiller overføring av nye oppgaver nye og større krav til det «kollegiale» organet. Men antakelig sikter komiteen til at representantene fra Ap, Sp og SV tidligere har understreket «at hvis det kollegiale organet Norsk kulturråd også skal ta ansvaret for kunst- og kulturfaglig vurdering og utvikling på museumsfeltet, må det kollegiale organet tilføres bredere kompetanse på feltet».
«Flertallet vil understreke at Stortingets bevilgningsmyndighet gjelder på samme måte her som ellers i budsjettet blant annet gjennom å legge til nye tiltak på post 74 og å gi overordnede føringer for bruk av fondsmidlene. Flertallet ber regjeringen komme tilbake på et senere tidspunkt for å avklare ytterligere premisser og kriterier for dette.
Flertallet vil også be om at det etter tre års virketid blir foretatt en evaluering av erfaringene med virkemåten til postene 55, 56 og 74, herunder styringsdialogen mellom regjering/Stortinget og Norsk kulturråd.»
Anniken Huitfeldt har gjort et stort nummer av at hun ønsker å styrke Kulturrådet. Det rødgrønne flertallet samtykker, men legger også stort vekt på å minne om at dette ikke betyr at Stortinget mister sin «bevilgningsmyndighet». Flertallet henstiller dessuten til Huitfeldt om å komme tilbake til saken for ytterligere å avklare «premisser og kriterier», og krever dessuten at den nye ansvarsfordelingen mellom Kulturrådet, Kulturdepartementet og Stortinget evalueres etter tre år. Dette er faktisk ganske sterke henstillinger fra det rødgrønne flertallet til egen minister!
«.Flertallet vil understreke at det ikke kan foretas omfattende kutt i enkelt tiltak, uten av det er foretatt en faglig vurdering. Kulturrådet skal etter dette gå i dialog om den faglige utviklingen med tiltak som står i fare for å få redusert tilskuddet, og i dialog med regionale myndigheter som gir tilskudd etter 40/60-ordningen. Flertallet viser til at Kulturrådet fra 2013 skal ta et større ansvar for den kunst- og kulturfaglige utviklingen av tiltakene på post 74. Tilskuddet til det enkelte tiltak skal ha en viss stabilitet fra år til år, og som en overgangsordning er foreslått at det enkelte tilskuddet skal ha samme beløpsnivå ut 2012. Flertallet vil understreke at tiltak som er plassert på post 74 kan i tillegg søke midler til enkeltprosjekter hos Norsk kulturråd.»
Selv om Grenland Friteater overhodet ikke er nevnt i dette avsnittet, kan det virke som om komiteen her har hatt friteatret i tankene. Komiteen understreker at Kulturrådet må drøfte eventuelle budsjettnedskjæringer både med tiltaket «som står i fare for å få redusert tilskuddet» og med de regionale myndighetene «som gir tilskudd etter 40/60-ordningen». Flertallet minner også om at tiltak som ikke får årlig indeksregulering og attpåtil går en usikker tilværelse i møte, kan «søke midler til enkeltprosjekter hos Norsk kulturråd».
Motsier Huitfeldt
Komiteen har tydeligvis gått nøye gjennom de ulike kulturtiltakene som Huitfeldt foreslo flyttet fra trygg plass på departementets budsjett over til en uforutsigbar fremtid i regi av Kulturrådet, og de har til en viss grad nok også lyttet til lobbyistenes argumenter. Et flertall, som består av alle partiene i komiteen bortsett fra Fremskrittspartiet, foreslår å omgjøre følgende av Huitfeldts forslag, og flytter en rekke tilbake til trygg plassering på post 78:
« Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, går inn for å flytte tilskuddet til Ungdommens kulturmønstring 8,1 mill. kroner fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd til kap. 320 Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak.
Dette flertallet går inn for å flytte Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival 2,1 mill. kroner fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd flyttes til kap. 320 Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak.
Dette flertallet går inn for å flytte tilskuddene til Jødisk museum, Norsk Skogfinsk museum, Skibladner, Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Skoleskipet Christian Radich, Fullriggeren Sørlandet og tilskuddet til Årets Norske Museum 19,7 mill. kroner fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd til kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 78 Ymse faste tiltak.
Dette flertallet går inn for å flytte Tilskudd til Norsk forfatterforenings ytringsfrihetspris 0,2 mill. kroner fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd til kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 78 Ymse faste tiltak.
Dette flertallet går inn for at forvaltningen av tilskuddet til stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening, tidligere Gratis Daglig Trening, legges til Dansens Hus som en egen avsetning på 2,0 mill. kroner, og tiltaket flyttes derfor fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd til kap. 324 Scenekunstformål, post 78 Ymse faste tiltak. Dansens Hus skal utbetale tilskuddet til PRODA, motta rapport og regnskap i hht. Kulturdepartementets retningslinjer og rapportere til departementet.
Dette flertallet går inn for å flytte Trondheimssolistene med 2,8 mill. kroner fra kap. 323 Musikkformål, post 56 til kap. 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak.»
Det eneste som virkelig forbauser her er at Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival flyttes tilbake til post 78 all den tid Grenland Friteater blir stående på post 74. Men ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så rart likevel: Tre av komiteens medlemmer, deriblant komitéleder Gunn Karin Gjul, representerer Trøndelag!

 

Publisert: 14.12.10 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt

Kulturminister

Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul

Leder for kulturkomiteen