home

Bristende logikk?

Umiddelbart virker det lite logisk av vår nye kulturminister å øke støtten til de programmerende teatrene samtidig som hun kutter bevilgningene til de frie gruppene, som produserer mange av oppsetningene til disse teatrene.

Fredag i forrige uke presenterte vår nye kulturminister sitt forslag til 2014-budsjett, en revidert utgave av den forrige regjeringens forslag. I «gamle» dager ble det alltid åpnet for spørsmål fra salen etter denne typen seanser. Det er det slutt på nå, i stedet får de enkelte medienes representanter anledning til å stille seg i kø for å stille spørsmål til ministeren ― antakelig på grunn av medienes maniske opptatthet av en eksklusivitet som ikke gjenfinnes i spaltene deres.
Spørsmål...
Forrige fredag var køen så lang at seniorrådgiver Marius Bakke rådet meg til å formulere mitt spørsmål til statsråd Thorhild Widvey i en epost. Jeg tok tipset, og sendte følgende spørsmål:
« Jeg gjør som du rådet meg til, og sender deg spørsmålet jeg gjerne skulle stilt kulturministeren.
I sin presentasjon av tilleggsproposisjonen la hun vekt på at regjeringen ønsker å styrke det frie scenekunstfeltet. Hun la fram økningen på 2 mill. til de programmerende scenene, og på 0,5 mill, til Nordic Black, og sa også at flere frie grupper skulle få basisfinansiering.
Men samtidig er endringene på post 55 i kap. 324 på minus 6,420 millioner - det vil si mer enn to basisfinansieringer. mens reduksjonen på post 56 - flerårig prosjekt-tilskudd - er på 1,554 millioner kroner. Totalt er altså disse to viktige postene redusert med 7,974 millioner, dvs. nærmere 8 millioner.
Det er fint å styrke de programmerende scenene, men hvordan skal de få flere og bedre forestillinger når det skjæres ned på produksjonsmidlene til de frie gruppene?  Jeg er klar over at det også åpnes for å gi Kulturrådet frihet til å omdisponere bevilgningene på postene 55 og 56, men "fullmakten skal praktiseres slik at det ikke gir for store utslag på fordelingen mellom de ulike tilskuddsordningene".
Ser fram til å høre fra dere!»
... og svar
Her er svaret jeg mottok fra Marius Bakke mandag 11. november:
Takk for e-post, her har du et svar fra kulturminister Thorhild Widvey:
«Regjeringen vil prioritere det frie scenekunstfeltet, samtidig som vi ønsker at selvstendig næringsdrivende kunstnere skal få flere økonomiske ben å stå på. Til nå har det frie feltet vært ensidig avhengig av midler fra kulturfondet.
Vi øker støtten til de programmerende scenene fordi vi ønsker å støtte det frie feltet på flere måter enn bare gjennom fondet. Vi mener også at støtte til visningssteder er viktig fordi vi vil at scenekunsten skal nå et større publikum. De siste årene har antall visninger per scenekunstproduksjon blitt stadig færre.
Vi vil snu denne trenden. Da er det avgjørende at de programmerende scenene har kapasitet til å vise flere forestillinger. De programmerende scenene fungerer også i en del tilfeller som co-produsenter som går inn med kompetanse og ressurser for å få fram nye produksjoner. Jeg mener dette er en rolle de programmerende scenene bør få mulighet til å utvikle. På den måten kan de være et supplement til Kulturrådet og utvikle seg til regionale kraftsentra på det frie feltet.
Regjeringen ønsker å gi kulturlivet større frihet. Derfor har vi foreslått at Norsk kulturråd fra 2014 skal få fullmakt til å vurdere fordelingen av bevilgningen til Norsk kulturfond på tvers av fagområdene, slik at de kan foreta en helhetlig vurdering av behovene på kunstfeltet.»
Hvilke ben?
Det hadde vært interessant å vite hvilke økonomiske ben de selvstendig nøringsdrivende scenekunstnerne skal få å stå på. Hittil har ikke sponsorene stått i kø ― men hvem vet? Den nye regjeringens politikk får dem kanskje til å komme strømmende.
Et annet spørsmål er om scenekunstproduksjonene på de programmerende scenene virkelig har hatt en stor nedgang i så vel visninger som antall publikummere. Dette undersøker jeg for tiden, og skal snart komme med svar.

Publisert: 13.11.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (1):

Marianne Dyrnes Vallat, Norsk teater- og orkesterforening19.11.13 12:38
Interessant kommentar, men fremholder ikke kulturministeren i sitt svar at det har vært en nedgang i antall visninger i forhold til antall produksjoner når det gjelder scenekunstkompaniene produksjoner generelt, og ikke for de programmerende teatrene BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden spesielt? Det er i alle fall helt riktig, slik du skriver i din neste artikkel «Komplekse tallmengder» at forholdet mellom produksjoner og visninger gjennom flere år har vært ganske stabilt på disse teatrene, slik man også kan lese ut av statistikken på www.scenestatistikk.no. Og ministeren peker vel på at en styrking av disse teatrene er et virkemiddel som kan bidra til å snu denne utviklingen, slik at flere produksjoner kan vises flere ganger og nå et større publikum? Dette er jo også i tråd med hva mange bransjeaktører fra ulikt hold lenge har hevdet; at det er behov for å styrke visningsmulighetene for selvstendige scenekunstprosjekter. En styrking av de programmerende teatrene er i så måte nettopp ett «logisk» skritt for å bedre produksjonsvilkårene for kompaniene og styrke formidlingen av deres forestillingene. Så er vi jo mange som også ønsker at en slik styrking ledsages av en monnelig økning i avsetningen til scenekunst under Kulturfondet. Men det er ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold mellom dette.
Kulturminister Thorild Widvey

Kulturminister Thorild Widvey

Foto Svein Erik Furulund/Aftenposten