home

Partiene kommenterer kulturbusjettet for 2009

Mandag skal Stortinget strø sand på Trond Giskes kulturbudsjett for 2009. Med en flertallsregjering skjer det aldri noe spennende eller uventet på Stortinget. Men det kan være artig å se partienes kommentarer til Trond Giskes konkretisering av Kulturløftet.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet:
Ap: Gunn Karin Gjul, Britt Hildeng, Espen Johnsen, Tove Karoline Knutsen, SV: May Hansen, Sp: Trond Lode
”Medlemmene av Ap, SV og Sp, dvs. flertallet, kan «med tilfredshet vise til at den samlede økningen i den sentrale kulturinnsatsen siden Regjeringen tiltrådte er på mellom 1,9 og 2 mrd. kroner. Flertallet merker seg at økningene er kanalisert gjennom store satsinger innenfor et bredt spekter av kulturfeltet, og til glede for kulturlivet over hele landet. (…) Flertallet viser til at flertallet, gjennom en tydelig prioritering og en ambisiøs politikk, så langt har oppfylt de lovnader og den opptrappingen som ble nedfelt i Kulturløftet. Samtidig har de tre regjeringspartiene fortsatt store ambisjoner for norsk kulturliv og frivillig virksomhet, og vil derfor offensivt videreføre dette arbeidet framover.”

Fremskrittspartiet
Karin S. Woldseth, Tore Gjerde
Disse medlemmer er av den oppfatning at politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens vesen og fremmer ensretting. Man har sett eksempler på dette i andre land, blant annet i kommunisttiden i Øst-Europa og i dagens Nord-Korea. Disse medlemmer ønsker ikke et sterkt subsidiert kulturliv, eller at en snever elite skal forvalte fellesskapets kulturmidler kun til glede for egen snever krets. Regjeringens betydelige økning av bruk av skattebetalernes penger fører ikke til at det blir kultur som folk flest ønsker. Folk skal i størst mulig grad selv ha råderett over kulturmidlene. Disse medlemmer mener dette vil sikre at kulturen blir deltagende, engasjerende og treffer flest mulig.  Disse medlemmer mener at kulturmidler i størst mulig grad bør kanaliseres i samsvar med det smaks- og meningsmangfold som eksisterer. Det betyr at disse medlemmer er imot alle modeller som innebærer at oppnevnte komiteer fordeler penger, etter eget forgodtbefinnende, på vegne av fellesskapet.
(…)Disse medlemmer ønsker ikke at politikerne skal bestemme hva som er god eller dårlig kultur. Vi vil la folk bestemme selv. Derfor ønsker vi ikke et sterkt subsidiert kulturliv. Kulturlivet har best av å innrette seg etter folks ønsker. Om kulturlivet gjør dette vil behovet for store offentlige subsidier reduseres kraftig. Slik blir det mulig å nå flere med mer kultur. Folks valg av kultur vil til enhver tid være mer variert enn det offentlig subsidiert kultur kan tilby. Disse medlemmer mener at det er nettopp folks valg som sikrer bredde.”
Høyre: Olemic Thommessen
”Dette medlem mener i lys av samfunnsutviklingen generelt at en oppbygging av kulturbudsjettet er riktig og nødvendig, og viser til behandlingen av kulturmeldingen i 2003, der Høyre gikk inn for fremtidige økninger av kulturbudsjettet. Dette medlem vil imidlertid peke på at de sterke økningene av budsjettet vi har sett i senere år aksentuerer spørsmålet om statens, og det offentliges, innflytelse over kulturlivet.
Dette medlem viser til at Regjeringen har hatt et utvalg i arbeid, Løkenutvalget, som har avgitt sin innstilling om blant annet kulturrådets organisering.Dette medlem mener i oppfølgingen av dette (at) det er et viktig mål at endringer i statens organisering av bidrag til kulturlivet blir mest mulig rasjonelt innrettet slik at de ikke opparbeider unødig byråkrati. Samtidig er det viktig at organiseringen ikke gjøres på en måte som leder til maktkonsentrasjon og nære bånd til den politiske ledelsen av departementet.
(…)Dette medlem mener at den sterke veksten i de offentlige tilskuddene til kulturlivet også aktualiserer spørsmålet om kulturlivets bindinger til staten. For å bidra til større uavhengighet og større bredde i tilfanget av beslutningstagere mener dette medlem staten bør oppnevne vesentlig færre styremedlemmer til kulturlivets virksomheter enn tilfellet er i dag. Dette medlem mener oppnevnelsene kunne begrense seg til noen relativt få store virksomheter der staten som følge av forvaltningsansvar for særlig store statlige verdier, eller som følge av særlig store statige bevilgninger, må ta et overordnet ansvar. Eksempler på dette kan være institusjoner som Den Norske Opera eller Nasjonalmuseet for kunst.
(…)Dette medlem viser til at vi nå har vært gjennom Regjeringen utropte kulturelle mangfoldsår. Dette medlem har notert seg at Regjeringen gjennom klare føringer i tildelingsbrevene påla de statlig finansierte institusjonene deltagelse i dette. Dette medlem mener dette er en instrumentell tilnærming som på en uheldig måte griper inn i forhold til institusjonenes frie stilling. Dette medlem viser også til at "Mangfoldsåret" først og fremst har vært relatert til kulturuttrykk fra innvandrermiljøene, og at prosjektet slik sett først og fremst har spilt en rolle i forhold til integrering. Dette medlem mener dette er en for snever tilnærming. Dette medlem mener mangfold i kulturlivet først og fremst oppnås dersom man bidrar til at vi i Norge opparbeider et tolerant samfunn med et generelt klima for mangfold i sin alminnelighet. Dette krever først og fremst kunnskap og mangfold i forhold til ressurser, kilder til økonomi og stor bredde blant beslutningstagere. Dette medlem mener det er viktig å ta inn over seg at Norge er et flerkulturelt samfunn. Dette medlem mener de kulturelle bidragene nye landsmenn bidrar med er en viktig berikelse for norsk kulturliv. Dette medlem mener derfor det er viktig å stimulere de initiativer som kommer fra innvandrermiljøene selv og bidra til at disse får utviklingsmuligheter og blir synliggjort i det offentlige rom. Dette medlem har derfor foreslått ekstra bevilgninger til institusjoner som Nordic Black Theatre og Stiftelsen Cosmopolite.
Dette medlem mener det er særlig viktig å åpne opp for veksten og stimulere initiativene innenfor det frie profesjonelle feltet innenfor musikk, teater og dans. Dette medlem vil derfor styrke en rekke frie grupper samt institusjoner og ordninger med særlig betydning for dette feltet. Dette medlem har derfor foreslått å styrke basisfinansieringen for frie scenegrupper og instanser som arbeider med utvikling av ny norsk dramatikk så som Det Åpne Teater og Norsk dramatikkfestival.”

Kristelig Folkeparti: May Helen Molvær Grimstad
«Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis budsjettalternativ, samt Budsjett-innst. S. nr. 1(2008–2009) der satsinger under ramme 3 ble foreslått økt med 18
mill. kroner ut over Regjeringens forslag.
Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett der det foreslås å bevilge 4 mill. kroner til distriktsoperaene.»

Venstre, Trine Skei Grande
«Dette medlem iser til at Venstre i sitt alternative statsbudsjett foreslår å bevilge 6 022 586 000 kroner under rammeområde 3, som er 138 200 000 kroner mer enn det som følger av Regjeringens forslag. (…)
 Dette medlem viser til at det i Venstres alternative statsbudsjett også foreslås å bevilge 5 mill. kroner til fri scenekunst for å styrke de frie gruppene og de varierte kulturuttrykkene disse representerer, ( …) 1 mill. kroner til utvikling av ny norsk dramatikk ved Det Åpne Teater, 4 mill. kroner til styrking av region- og distriktsoperaene.”

Publisert: 10.12.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Karin S. Woldseth (Frp)

Karin S. Woldseth (Frp)

Foto Stortinget/Scanpix

Olemic Thommessen (Høyre)

Olemic Thommessen (Høyre)

Foto Stortinget/Scanpix

May Hansen (SV)

May Hansen (SV)

Foto Stortinget/Scanpix

Tove Karoline Knutsen (Ap)

Tove Karoline Knutsen (Ap)

Foto Stortinget/Scanpix

Trine Skei Grande (Venstre)

Trine Skei Grande (Venstre)

Alle fotos: Stortinget/Scanpix

May Helen Molvær Grimstad, komiteens leder (KrF)

May Helen Molvær Grimstad, komiteens leder (KrF)

Gunn Karin Gjul (Ap)

Gunn Karin Gjul (Ap)

Espen Johnsen (Ap)

Espen Johnsen (Ap)

Britt Hildeng (Ap)

Britt Hildeng (Ap)