home

Komiteens konkrete forslag

Flertallet i komiteen slutter helhjertet opp om alle Trond Giskes forslag. Bortsett fra ett: Flertallet foreslår å redusere beløpet som Trond Giske skal ha til fri disposisjon til neste år. Bare med ,75 millioner. Men likevel verd å merke seg.

I komitéinnstillingen leser vi fremdeles om og om igjen " Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet", slik vi har gjort det i alle år. Det er likevel ingen tvil om at Fremskrittspartiet er blitt noe mer nyansert og forsiktig i sine uttalelser. Utsiktene til å regjere sammen med Høyre har definitivt en siviliserende funksjon.

Men trist må det være for de andre opposisjonspartiene. Flertallsregjeringen fratar dem enhver mulighet til å få oppslutning om viktige og gode saker, som medlemmene av Ap, SV og Sp i komiteene under andre omstendigheter kanskje ville vært helt enige med dem i. Uansett, jeg synes nå fremdeles det er verd å se nærmere på  kulturkomiteens innstilling til kulturbudsjettet. Håper leserne av idalou.no er enige!

KAPITTEL 320, ALLMENNE KULTURMÅL

Komiteen har merket seg departementets arbeid med endringer av tilskuddsforvaltningen og det departementsnedsatte utvalget ledet av direktør Lene Løken.

Norsk kulturfond (Post 55, Kapittel 320, allmenne kulturformål)
Komiteen viser til at det til sammen er bevilget 386,5 mill. kroner til kulturfondet og at mottakere fra kulturfondet i 2008 fra 2009 vil motta et samlet tilskuddsbeløp fra Kultur- og kirkedepartementet under annet kap. og post. Komiteen viser til at dette vil innebære at Norsk kulturråds handlingsrom under de enkelte kapitler øker.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre, viser til at departementet legger til grunn at institusjoner og virksomheter som mottar årlige statstilskudd selv tar ansvar for å skape rom innenfor sine budsjetter for tiltak som kan fremme forsøk og utvikling i egen virksomhet.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet
er av den oppfatning at å stimulere skapende åndsliv innenfor litteratur og kunst, samt skape ny og eksperimenterende arkitektur, kan gjøres med mindre midler, uten at dette går utover produksjon eller kvalitet. Disse medlemmer ser nødvendigheten av nye og kreative kunstformer, men mener at bruken av midler skal være kritisk og nyansert. Det bør fortsatt ikke være mulig å få støtte til prosjekter som kun gjentar eller kopierer tidligere verk, og disse medlemmer mener at det fortsatt er mange søknader som er slik. Utfordringen er at man hele tiden må holde et friskt blikk på problemstillingen og ikke gradvis la seg blende av fagsjargong og kulturlivets egen selvhøytidelighet. Disse medlemmer ønsker å redusere denne posten kraftig.Disse medlemmer mener at kunst og kulturliv også kan stimuleres med andre virkemidler enn penger fra staten. Her kan nevnes at det for tiden pågår flere spennende prosjekter der kunst, kultur og næringslivet er i dialog. Disse medlemmer ønsker å redusere denne posten, slik at man blir tvunget til å få andre aktører inn på banen, hvis man ønsker å opprettholde dagens nivå. Derfor bør denne posten reduseres.

Post 74, Kapittel 320,  Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
`DRAMATIKKEN HUS
Flertallet støtter planene om å etablere et Dramatikkens hus og en bevilgning på 2 mill. kroner til dette og at dette er lagt til Det Åpne teater.
Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, viser til Regjeringens forslag og foreslår denne posten økt med kr 1 250 000.
PRINSIPIELT FRA FrP
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at tildelinger fra Kulturrådet er tilfeldige og i stor grad favoriserer smale kulturuttrykk som ikke er verken nyskapende, interessante for folk flest eller har potensial til å stå på egne ben etter oppstartsfasen. Disse medlemmer ønsker å redusere denne posten kraftig.
FRIE GRUPPER
Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er svært viktig å stimulere til utvikling innenfor frie grupper og ensembler.
Komiteens medlem fra Høyre mener Tilskuddsordningen for basisfinansieringen av etablerte scenegrupper bør styrkes ytterligere og viser til Høyres alternative budsjett der ordningen styrkes med 3 mill. kroner utover Regjeringens forslag.
STUDIUM ACTORIS
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at bevilgningen til Studium Actoris ikke er en bevilgning til Folk i gata-festivalen, men en bevilgning til den frie teatergruppen Studium Actoris. Folk i gata er en ny og spennende festival i Norge med et nytt uttrykk. Flertallet vil påpeke at denne festivalen må få søke støtte på lik linje med andre festivaler. Den frie teatergruppen Studium Actoris er et spennende og viktig teatertilbud i Østfold. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, foreslår derfor å øke bevilgningen til Studium Actoris over kap. 320 post 74 med 250 000 kroner utover forslaget i proposisjonen.
DET ÅPNE TEATER
Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til det svært viktige arbeidet Det Åpne Teater står for i utviklingen av ny norsk dramatikk. Teateret er som et nav der nye dramatikere og institusjonene på scenekunstfeltet finner et effektivt møtepunkt.
Komiteens medlem fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett der det foreslås en ekstra bevilgning på 1 mill. kroner utover Regjeringens budsjett.
Komiteens medlem fra Venstre foreslår en bevilgning på 1 mill. kroner til Det Åpne Teater for å styrke utviklingen av ny norsk dramatikk.

Post 79 Til disposisjon
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, foreslår å redusere kap. 320 post 79 med 2 750 000 kroner sammenlignet med forslaget i proposisjonen (i.e. fra 27,4 til 24,65 mill). Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er meget overrasket over at statsråden finner det nødvendig med en tredobling av posten. At en slik formidabel økning på en post som er til disposisjon for statsråden, kommer akkurat i et valgår, er påtakelig. Disse medlemmer kan ikke se at budsjettforslaget inneholder noe som helst forklaring på økningen og vil derfor gå mot denne.

KAPITTEL 324, SCENEKUNSTFORMÅL
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, merker seg at Riksteatret fortsatt opprettholder et bredt repertoar med 10-12 oppsetninger årlig på 70 faste spillesteder over hele landet. Flertallet vil ytterligere understreke behovet for et bredt samarbeid – formelt og uformelt – mellom Riksteateret, andre teatre og frie grupper. Flertallet mener for øvrig at det er svært viktig å se helhetlig på tiltakene i det frie feltet.

Post 55 Norsk kulturfond, dvs. støtte til fri scenekunst
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg planene om opprettelsene av en DanserAllianse og en SkuespillerAllianse i Norge etter svensk modell. Slike allianser er en ansettelsesform som minsker skillet mellom fast ansatte og frilansansatte, og på denne måten bidrar til økt grad av sysselsetting av dansere og skuespillere. Disse medlemmer er positive til dette, og ber departementet vurdere på hvilken måte de ytterligere kan bidra til å realisere opprettelsen av slike allianser.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er av den oppfatning at å stimulere skapende åndsliv innenfor kulturen, samt skape ny og eksperimenterende scenekunst, kan gjøres med mindre midler, uten at dette går utover produksjon eller kvalitet. Disse medlemmer ser nødvendigheten av nye og kreative kunstformer, men mener at bruken av midler skal være kritisk og nyansert. Det bør fortsatt ikke være mulig å få støtte til prosjekter som kun gjentar eller kopierer tidligere verk, og disse medlemmer mener at det fortsatt er mange søknader som er slik. Utfordringen er at man hele tiden må holde et friskt blikk på problemstillingen og ikke gradvis la seg blende av fagsjargong og kulturlivets egen selvhøytidelighet. (Obs:! Ordrett samme uttalelse under post 55, Norsk kulturfond!)
Disse medlemmer
mener at scenekunsten og kulturlivet også kan stimuleres med andre virkemidler enn penger fra staten. Her kan nevnes at det for tiden pågår flere spennende prosjekter der kunst, kultur og næringslivet er i dialog. Disse medlemmer ønsker å redusere denne posten, slik at man blir tvunget til å få andre aktører inn på banen, hvis man ønsker å opprettholde dagens nivå. Derfor bør denne posten reduseres.
Komiteens medlem fra Høyre legger særlig vekt på utviklingen innenfor det frie feltet. Dette medlem viser til Høyres alternative budsjett der Tilskuddsordningen for fri Scenekunst økes med 3 mill. kroner, tilskuddsordningen for dans økes med 2,5 mill. kroner. Dette medlem viser også i denne forbindelse til at Tilskuddsordningen for basisfinansiering av etablerte scenekunstgrupper, kap. 320 post 74, i Høyres alternative budsjett, økes med 3 mill. kroner, alle utover Regjeringens forslag.
Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett hvor det foreslås å bevilge ytterligere 5 mill. kroner til fri scenekunst for å styrke de frie gruppene og de varierte kulturuttrykkene disse representerer.

Post 70, Nasjonale institusjoner, Den Norske Opera
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet
utfordrer de nasjonale institusjonene på å finansiere større deler av sin drift gjennom økte billettinntekter. En prosentvis fordeling av reduksjonen vil kunne la seg gjennomføre, uten betydelig svekkelse av kvalitet eller drift.
Disse medlemmer mener at den foreslåtte økning i midler til Den Norske Opera virker sterkt overdrevet. Operaen bør kunne klare seg uten en slik sterk økning i driftsmidlene som er til fortrengsel for kulturuttrykk som flere får glede av.  Disse medlemmer foreslår: "Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om revurdering av fremtidige driftsplaner for operaen – med sikte på kraftig reduksjon av det offentliges bidrag."
Disse medlemmer ønsker primært å redusere utgiftene til nasjonale institusjoner.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til den store suksessen åpningen av det nye operabygget i Oslo har vært. Disse medlemmer mener det nå er svært viktig at Den Norske Opera settes i stand til å fylle de forventinger et nytt hus gir hos publikum. Det nye Operahuset gir store kunstneriske muligheter som vil bety et stort løft for et samlet kulturliv i Norge. Det er av kunstneriske årsaker således viktig at bygningens kapasitet blir tatt i full bruk. Disse medlemmer har merket seg at det er et gap på anslagsvis 40 mill. kroner på det som er Regjeringens bevilgning og det som har vært anslått som behov fra operaens side. Disse medlemmer mener Regjeringen nå må ta en full gjennomgang av Den Norske Operas økonomiske behov slik at bevilgningene kan stabiliseres på et nivå som gir god uttelling for den bygningsmessige investering som er gjort. Disse medlemmer mener Regjeringen bør komme tilbake til dette i forbindelse med revidert budsjett våren 2009.

Post 71, Region/landsdelsinstitusjoner, Teater Innlandet
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til de sonderingene som nå gjøres i forhold til etableringen av Teater Innlandet der Hedmark teater er forutsatt å inngå. Disse medlemmer har notert seg at den foreliggende modellen er gjenstand for sterk debatt og at betydelige deler av scenekunstmiljøet i Oppland mener en annen modell ville være mer i tråd med Opplands forutsetninger. Disse medlemmer er kjent med at det arbeides med alternative modeller for et teater i Oppland bygget på en nettverksmodell sterkt inspirert av Figurteateret i Nordland. Disse medlemmer viser til at Oppland er det eneste fylket i landet som ikke har noen profesjonelt basert teaterinstitusjon som mottar statsstøtte utover den virksomheten Peer Gynt stevnet på Vinstra representerer. Disse medlemmer mener det er viktig at miljøene i Oppland selv må kunne initiere de løsningene de selv mener er best i sitt fylke og at de under forutsetning av gode profesjonelle løsninger må kunne forvente den samme forholdsmessige statlige støtte som landsdelsinstitusjonene andre steder. Disse medlemmer mener på generelt grunnlag det er positivt at det også arbeides med andre modeller enn de tradisjonelle regionteatermodellene som ellers er godt kjent i vårt land. Disse medlemmer mener således ikke at det er noen forutsetning for statlig deltagelse at Oppland og Hedmark velger å gå sammen om en institusjon på teaterområdet.

Post 78, Ymse faste tiltak
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, merker seg at en rekke enkelttiltak under posten styrkes, og støtter dette. Flertallet vil i denne sammenheng påpeke at det er viktig å fremme bredden i kulturlivet, samtidig som man også "spisser" den offentlige innsatsen.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at en rekke av tiltakene på denne posten i større grad bør markedsrette seg og finne andre finansieringskilder enn offentlige budsjett.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber departementet vurdere hvorvidt det skal være mulig for faste tiltak på denne posten å søke bevilgninger fra andre ordninger, for eksempel fra Norsk kulturråd, inntil de har nådd et tilfredsstillende økonomisk nivå.

Kapittel 326, Språk, bibliotek- og litteraturformål

Post 78, Ymse faste tiltak
JON FOSSE-ROMMETomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at "Jon Fosse-rommet" er tenkt som et internasjonalt dokumentasjonsprosjekt knyttet til Jon Fosses forfatterskap, samlet i et fysisk arkiv og formidlet på flere språk i digital form på internett. Disse medlemmer viser til at Det Norske Samlaget, Det Norske Teatret og Nynorsk kultursentrum har samarbeidet om et forprosjekt bl.a. med midler fra Norsk kulturråd, og nå vil drive prosjektet videre. Disse medlemmer mener dette er et svært spennende tiltak, og legger til grunn at departementet vil bidra på egnet måte

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Publisert: 10.12.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Gunn Karin Gjul (Ap)

Gunn Karin Gjul (Ap)

Britt Hildeng (Ap)

Britt Hildeng (Ap)

Espen Johnsen (Ap)

Espen Johnsen (Ap)

May Helen Molvær Grimstad, KrF

May Helen Molvær Grimstad, KrF

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Alle fotos: Stortinget/Scanpix

Tove Karoline Knutsen

Tove Karoline Knutsen

Foto Stortinget/Scanpix

May Hansen (SV)

May Hansen (SV)

Foto Stortinget/Scanpix

Olemic Thommessen (Høyre)

Olemic Thommessen (Høyre)

Foto Stortinget/Scanpix

Karin S. Woldseth (Frp)

Karin S. Woldseth (Frp)

Foto Stortinget/Scanpix