home

Egen "direktorat"avdeling?

Løken-utvalget foreslo at Kulturrådets administrasjon skal overta ansvaret for alle saker under post 74. En praktisk og realistisk løsning, mener Kulturrådets direktør, Ole Jacob Bull.

 St.prp. nr. 65 (2008-2009) tar bare for seg «reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd». Proposisjonen kommer ikke inn på Løken-utvalgets tredje forslag om Rådets organisering: ”Utvalget mener at Norsk kulturråd bør omfatte en autonom funksjon, der Rådet som et kollegialt organ forestar beslutningene, og en forvaltningsfunksjon underlagt departementet og forvaltet av Kulturrådets direktør.»Forenklet, samordnet og uavhengig,  s. 3)

 ­ - Slik jeg leser dette, betyr det at Rådsmedlemmene skal vurdere disposisjonene av midlene som før var på post 50 Norsk kulturfond,  i kap. 320, Allmenne kulturformål, men som nå befinner seg på en egen post 55 i de relevante kapitlene. Men at Rådet, og da ikke rådsmedlemmene men administrasjonen, kan fungere som et direktorat for alt som angår de rene forvaltningsoppgavene - alt som hører til under post 74 for eksempel.

 - Det er nok en riktig tolking.

- Hvordan stiller du deg til dette forslaget som berører deg direkte, siden du er administrasjonens leder?

 - Jeg mener dette er en oppgave vi kan påta oss. Da forvaltningsoppgavene ble overført til Kulturrådet i 2000, for øvrig av kulturmpost 74- tiltakene i et dynamisk samspill med departementet som naturligvis hadde det endelige ansvaret for avgjørelsene. Men etter hvert har Rådet fått mindre og mindre reell innflytelse over post 74, det er departementet og Stortinget som bestemmer, og jeg ser ingen mening i at rådsmedlemmene skal bli seg forelagt saker de ikke har noen innflytelse over. Derfor er jeg enig med Løken-utvalget som foreslår at post 74-sakene utelukkende behandles av Kulturrådets administrasjon, som så sender dem over til departementet for endelig avgjørelse. Jeg ser ingen ulemper ved at vi på dette punktet fungerer som et Direktorat, mens Kulturrådet selv har en autonom funksjon.

 

­ - ­Hvorfor tror du Trond Giske ikke også har behandlet dette forslaget i St.pr. 65? Tror du han kommer med en egen proposisjon om saken?

 ­-   Det spørs om det er nødvendig med en ny stortingsproposisjon bare for denne ene saken. Jeg kan tenke meg at det ikke er det, sier Ole Jacob Bull.

Publisert: 15.05.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Lene Løken overleverer utvalgets innstilling

Lene Løken overleverer utvalgets innstilling

Direktør Ole Jacob Bull

Direktør Ole Jacob Bull

Foto Ann Iren Ødeby