home

Thorhild Widvey svarer

idalou.no har stilt Thorhild Widvey flere  spørsmål om kulturbudsjettet, Her kommer kulrurministerens svar.

1- Har kulturministeren ett konkret eksempel på at statsstøtte har ført til at kunstnere/kunstinstitusjoner har leflet med statlige makter?
Vi har aldri påstått at kunstnere eller kunstinstitusjoner lefler med staten. Det vi sier er at vi tror på at et mangfold av finansieringskilder vil bidra til spredning av makt. Vi har dessuten eksempler på at forrige regjering la føringer for sine tilskudd enten det gjaldt mangfold, grunnlovsjubileer eller stemmerettsmarkeringer som kulturlivet sunt nok reagerte og protesterte på. Slik ønsker ikke vi å jobbe. Vi tar armlengdes-prinsippet på alvor og ønsker ikke å blande oss i kunstneriske avgjørelser hos våre tilskuddsmottakere.
2- Hvorfor er driftsutgiftene til Riksteatret kuttet med 2,1 millioner kroner?
Regjeringen er opptatt av at også kulturfeltet hele tiden må jobbe for å finne effektive driftsformer slik at det går mest mulig penger til kultur. For 2015 foreslås det derfor å stramme forsiktig inn pengebruken til alle større mottakere. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten.  Riksteatret pålegges i den forbindelse en ytterligere utgiftsreduksjon ut over om lag en prosent som gjelder for alle de statlige virksomhetene på Kulturdepartementets område og de fleste større tilskuddsmottakerne.
3- Hvorfor får Nationaltheatret en prosentuell større økning enn de tre andre nasjonale scenekunstinstitusjonene?
Vi har for de fleste større tilskuddsmottakere tatt ut en produktivitetsgevinst noe tilsvarende det våre fleste statlige virksomheter også er pålagt i år, om lag en prosent. Tanken er at vi kan organisere og jobbe smartere, og dermed få mer ut av hver krone. For Nationaltheatret er det i 2015 lagt inn midler til teatrets internasjonale virksomhet.
4- Hvorfor har kulturministeren valgt å øke tilskuddet til nettopp Brageteatret i Drammen, Carte Blanche i Bergen, Rogaland Teater i Stavanger og Teater Innlandet på Hamar? To av institusjonene ligger i store byer, de to andre ikke.
Regjeringen ønsker å prioritere det regionale kulturlivet over hele landet gjennom en prioritering av viktige institusjoner lokalt og regionalt som sikrer at kulturen bygges med en lokal forankring. Vi ønsker ikke å gi konkrete føringer eller innholdsmessige krav til institusjonene. På scenekunstfeltet er Brageteatret, Carte Blanche, Kilden Teater- og Konserthus, Rogaland Teater og Teater Innlandet prioritert i 2015. Det er også foreslått tilskuddsøkninger til Teater Manu, Figurteatret i Nordland, Opera Nordfjord og Opera Trøndelag, i tillegg til de programmerende scenene.
5- Hvordan kan kulturministeren påberope seg at hun satser på det frie feltet når hun bevilger mindre penger til feltet enn det ble gjort i fjor?
Det frie feltet er tydelig prioritert i dette budsjettet – det bevilges mer penger til det frie feltet enn det ble gjort i fjor. Norsk kulturfond vil i 2015 utgjøre totalt 750,1 millioner kroner. Alle midlene i fondet er fullt ut prisomregnet og det er i tillegg lagt inn en økning på 9 millioner kroner til satsinger innenfor visuell kunst og kulturvern. Samtidig foreslås Fond for lyd og bilde økt med 10 prosent til 36,7 millioner kroner som alternativ finansieringskilde for det frie feltet. Videre styrker også regjeringen det frie scenekunstfeltet gjennom økt tilskudd til BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater. I tillegg kommer 137,1 millioner kroner som er overført fra post 74. Endringen i fondet som dette innebærer vil gi Norsk kulturråd større fleksibilitet i forvaltningen av fondsmidlene. Det vil også gi Norsk kulturråd et bedre grunnlag for å se helhetlig på bruken av fondsmidlene og vurdere behovet for samordning og forenkling av ordningene i fondet.
6- Hvorfor har hun ikke satt av noen midler til nye basisfinansieringer all den tid hun i fjor uttalte at flere grupper skulle få basisfinansiering?
I forbindelse med endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014 sto følgende: «Innenfor rammen av bevilgningen [til Norsk kulturfond] skal tilskudd til basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper prioriteres». Bevilgningene til fondet økte med 10 mill. kroner fra 2013 til 2014. Norsk kulturråd fulgt opp dette ved at basisfinansieringsordningen for 2014 har en samlet avsetning på 37,5 mill. kroner, mot 28 mill. kroner i 2013.

Publisert: 21.10.14 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Kulturminister Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey

Foto: Kulturdepartementet